• Gi?i thi?u v? c?ng ty SINOMAH-HI International

  C?ng ty thi?t b? SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 2018, là m?t c?ng ty con thu?c T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH (SINOMACH-HI).???c thành l?p d?a trên s? tích l?y và k?t h?p c?a các chi nhánh kinh doanh qu?c t? c?a SINOMACH-HI và Changlin, c?ng ty chúng t?i có hai c? s? chính ? B?c Kinh và Th??ng Chau. C?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty là th??ng m?i và các d?ch v? máy móc k? thu?t, s?n ph?m c?a ngành c?ng nghi?p n?ng. Chúng t?i có b?n c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng và L? Chau. V?n phòng c?ng ty ??t t?i Th??ng Chau trong khi tr? s? qu?n ly ??t t?i B?c Kinh, v?i s? v?n kinh doanh ?i?u l? là 100 nghìn NDT .

  ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
  ?i?n tho?i:+86-519-86781388
  +86-519-86781288 ?.T Di ??ng: +86-18206118633
  E-mail: sales@changlin.com.cn
  service@changlin.com.cn
  亚洲综合高清无码 手机在线看片av 不卡黄色片视频 777米色 欧美大鸡巴 精品美女一区